Om oss

Historia

2008. Samarbetet mellan Jano Technical Center AB (JTC) och Gislaveds Verkstad AB (GVAB) startar. Samverkan rör främst tillverkningsmetoden Multicomp som JTC har utvecklat och patenterat några år tidigare. Bakgrunden är att JTC vill kunna erbjuda en helhetslösning där även serieproduktion av detaljer ingår. Allt för att kunden tekniskt och praktiskt ska få en bra känsla för metodens möjligheter. Tillsammans vill företagen också skapa en miljö för metodutveckling där produktionserfarenheter kan implementeras i kommande konstruktioner.

2009. Samarbetet utvecklas till ett gemensamt ägande. Avsikten är att fördjupa samverkan och göra nödvändiga investeringar. 

2010-2011. Metodutvecklingen kring verktygstillverkning fortsätter - bland annat provas verktygen under serieliknande förhållanden före leverans till kund. Nu kan de båda företagen erbjuda mervärden till sina kunder i form av ökad effektivitet avseende både verktyg och produktion.

2012. Den 15:e augusti går båda företagen samman i en gemensam organisation - OptoComp-koncernen. OptoComp blir det första företaget i verkstadsbranschen med inriktning på processutveckling i samband med verktygstillverkning. Ambitionen är att profilera sig som ett teknikstarkt bolag som erbjuder snabb och smidig produktionsuppstart som sedan kan flyttas hem till kundens produktion. Organisationens struktur byggs till hälften på teknikrelaterade och till hälften på produktionsrelaterade tjänster.

Affärsidé

Genom att skapa bättre funktion i detaljer och processer ska vi hjälpa våra kunder att sänka sina kostnader och förbättra prestandan.

Kunden är vår partner och samarbete är vårt mantra.

Affärsmodell

Vi erbjuder en palett av produkter och tjänster genom produktens hela livscykel. Kunden väljer själv vilka delar som man vill utnyttja. 

Kvalitet och Miljö

Optocomp är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015 av Qualify.

Kvalitetspolicy

 

I en föränderlig omvärld skall OptoComp erbjuda produkter och tjänster som bidrar till att utveckla kundernas egna processer.

Genom vårt helhetperspektiv och våra ständiga, systematiska strävan efter förbättringar, skall våra kunder uppfatta OptoComp som en partner med hög kompetens och servicegrad.

Våra leveranser skall motsvara och helst överträffa de förväntningar som ställs på koncernen, såväl externt som internt.

Framgångsfaktorn i vårt kvalitetsarbete skall vara medarbetaranas engagemang, samt deras förmåga att ta ansvar och svara upp mot kvalitetskraven i sitt dagliga arbete.

OptoComp arbetar därför målmedvetet med kompetensutveckling och information mot samtliga yrkesgrupper.

Vårt arbetssätt  skall vara förenligt med lagar och ställda krav.

Miljöpolicy

OptoComps miljöledningssystem skall tillämpas på all verksamhet.

Vi har målsättningen att identifiera alla relevanta aspekter av vår miljöpåverkan och på detta sätt fastställa mål för vårt vidare miljöarbete. Vi strävar efter ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende vår miljöprestanda samt riskminimering gällande föroreningar.

Vi är samtidigt medvetna om att vi ständigt måste följa upp vårt miljöarbete så att inga nya risker uppstår.Vid eventuella störningar i verksamheten skall omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Vi skall följa samtliga gällande lagar och andra relevanta krav inom miljö och arbetsmiljöområdet.

Alla anställda skall vara medvetna om hur de kan medverka till en god arbetsmiljö och yttre miljö. I det dagliga arbetet skall anställda ta ett personligt ansvar genom att vara uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker. Detta är en grundförutsättning för att alla skall trivas i och utvecklas i sitt arbete.

Inför större beslut om investeringar eller förändringar som väsentligt påverkar hållbarhetsarbetet skall företaget göra en risk- och konsekvensbedömning avseende arbetsmiljöfrågor. Detta görs i samverkan med representanter för medarbetarna.

Vår syn på projekt

Inom Optocomp tillämpar vi en projektmetod som bygger på öppenhet och kommunikation.

Erfarenheten har nämligen lärt oss att vattentäta skott i produktutvecklingsprocessen lätt kan leda till dyra omtag i takt med att nya kompetenser kopplas på. Vi arbetar metodiskt med att hålla flera steg i utvecklingsprocessen öppna samtidigt. Under tiden kommunicerar vi med samtliga inblandade yrkesgrupper - även externa experter och konsulter. På detta sätt kan vi undvika långa och kostsamma omtag där vi plötsligt måste backa fyra steg för att vi har missat att beakta faktorer längre fram i kedjan. Vi får också chansen att verkligen optimera och synkronisera produktens funktion och utformning med hänsyn till volymer och vald tillverkningsprocess. På detta sätt kan vi bidra till en verkligt kostnadseffektiv produkt. 

Om verksamheten

Vi ser oss som en mångkampare, det är bredden i det vi gör som skapar snabbhet, flexibilitet och ett värde för kunden. Vi arbetar under en produkts hela livslängd och definierar stegen som Konstruktion & design, Produktionsanpassning, Prototyper, Verktyg, Produktion, Service & underhåll samt Reservdelar.

Verksamheten är indelad i tre delar.

  • Produktion, som legoleverantör bearbetar vi råmaterial genom rörbockning, excenterpressning, svetsning, övrig mekanisk bearbetning samt montering. Genom underleverantörer tillhandahåller vi ytbehandling samt i mindre omfattning andra legotjänster (pga volym eller specifik teknik).
  • Verktyg, på kundernas order konstruerar vi verktyg, köper råmaterial vilket vi fräser och trådgnistar. Genom underleverantör härdar och belägger vi enskilda delar. Delarna och inköpt halvfabrikat monteras och vi verifierar under seriemässiga förhållanden verktygets prestanda.
  • Teknisk service hanterar övriga delar av vår helhet. Teknisk service är därmed en helt uppdragsstyrd konsultverksamhet som oftast resulterar i fysiska produkter.